Obchodní podmínky BLACK CARP Products - český výrobce nástrah pro sportovní rybolov

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujících jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu e-shopu BLACK CARP, tedy pro potřeby databáze, ke které mají přístup BLACK CARP Producst s.r.o. Údaje nebudou zveřejněny či poskytnuty další osobě či nijak zneužity. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, a jsou nutné pro doručení zboží.

Osobní informace jsou Prodávajícím shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů, evidenci vyřízení objednávek, dodávek, reklamace apod.

Při nakládání s osobními daty se Prodávající zavazuje řídit zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace Kupujícího třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným Kupujícím. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Kupující využíváním služeb Internetového obchodního domu dává souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace Kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Jednotlivé objednávky jsou po svém uzavření Kupujícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Nákupní řád

1. Práva a povinnosti Prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu Kupujícího.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

2. Práva a povinnosti Kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je Kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz Obchodní podmínky.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě BLACK CARP, provozovaném společností BLACK CARP Products s.r.o, se sídlem Korunní  2569/108 ,  101 00Praha 10, IČ: 29035066, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161637.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi BLACK CARP Products s.r.o. jakožto Prodávajícím, na jedné straně a Kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou Kupující, který má postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v e-shopu www.black-carp.cz těmito Obchodními podmínkami a kogentními ustanoveními práva občanského, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.

Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v e-shopu www.worldcarpshop.cz těmito Obchodními podmínkami a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění.

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v rámci závazkových vztahů, které vznikají při prodeji zboží v e-shopu BLACK CARP.

Vymezení pojmů

 • Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem e-shopu BLACK CARP je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem, a Kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující, který je spotřebitelem nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu BLACK CARP jsou závazné dle ustanovení těchto Obchodních podmínek. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem.

Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, přičemž kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Objednávky zasílané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den.

Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky a následně kupní smlouvy, je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, a prohlášení o souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může Prodávající považovat za neplatnou objednávku a nebude je tak považovat za uzavření kupní smlouvy.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři či uvedená při telefonickém hovoru na infolince.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího vždy okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny.

Kupující má vždy před vlastním odesláním objednávky možnost tuto objednávku zkontrolovat a případně ji opravit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

C. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem e-shopu BLACK CARP a v souladu s právním řádem platným v ČR.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka minimálně 24 měsíců. Přesná délka záruční doby je stanovena výrobcem zboží u každého konkrétního zboží zvlášť. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, práva plynoucí ze záruky, apod., upravuje v podrobnostech Reklamační řád.

D. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který je spotřebitelem

V případě, že se Kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího (písemně, formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Pokud dojde informace o zrušení objednávky Prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je Prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází k odstoupení od Kupní smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy (i) Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, nebo kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží, a to v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující Prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat na adrese BLACK CARP Products , Korunní 2569/108 , PRAHA 10 – 1010 00, nebo na zákaznické lince 774 703 966, nebo e-mailem: black-carp@seznam.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěná na stránkách Prodávajícího, není to však povinností Kupujícího.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Prodávající od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud se strany nedohodnou jinak.

Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li Kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, je Kupující povinen zaslat zpět nebo je předat na adrese BLACK CARP Products , Korunní  2569/108 , PRAHA 10 – 101 00. Pro přesnější identifikaci Prodávající doporučuje Kupujícímu přiložit kopii faktury. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i u zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

E. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který není spotřebitelem

V případě, že Kupující není spotřebitelem, uplatní se ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Prodávající uvádí, že Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím.

F. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Po uzavření Kupní smlouvy, může Prodávající od takové smlouvy odstoupit jen v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V takovém případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a navrhne možné řešení odstoupení od smlouvy. Obvykle se jedná o doporučení náhradního zboží či vrácení peněz nebo přeplatku.

G. Foto výrobku

Fotky výrobků uvedené na e-shopu BLACK CARP , v katalogu a ostatních materiálech mohou být ilustrační. V případech, kdy se fotografie výrobků neshodují se skutečností, je pod fotografií vyznačeno "Tato fotografie je pouze ilustrační." Některé produkty se neustále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží můžou lišit od skutečnosti (např. v designu).

H. Souhlas se zpracováním osobních údajů a databáze

Kupující bere na vědomí skutečnost, že uzavřením Kupní smlouvy s Prodávajícím dává taktéž Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely databáze e-shopu www.worldcarpshop.cz . Tato databáze slouží výlučně pro evidenci a potřeby Prodávajícího, sledování procesů vyřízení objednávky, vyřízení dodávky zboží, vyřízení reklamace apod.

I. Závěrečná ustanovení

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy black-carp@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího - spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu.

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodního domu Patro, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující vázán dle ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014. Prodávající si vyhrazuje učinit změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Dodací podmínky

Objednané zboží bude doručeno Kupujícímu podle uvedeného data při objednávce zboží. Prodejce se vyhrazuje právo na změnu data doručení zásilky.

V okamžiku odeslání balíku je Kupujícímu zaslán informativní email, popřípadě SMS, která obsahuje datum odeslání zásilky, číslo balíku a informaci kdy a kde bude zásilka předána. Na přání Kupujícího je možnost i zaslat podací číslo zásilky.

Dodání většinou probíhá do 3 – 7 dnů od obdržení objednávky.

Zboží je zasíláno službou :

 • DPD přepravce - Česká republika přepravní služba dodává zboží pouze během pracovních dnů, (tj. mimo sobot, nedělí a během státních svátků). Cena dopravného 150,-Kč .

 

 • Při objednávce nad 1.500,-Kč doprava ZDARMA !!!

 

Zboží je na osobních odběrech skladováno 14 dnů. Pokud si jej v této lhůtě nevyzvednete bude uvolněno k dalšímu prodeji.

V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude Kupující bez prodlení informován Prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

Zboží je dodáváno v běžných obalech, do kterých zboží balí výrobce. Se zbožím bude Kupujícímu - spotřebiteli dodán návod k obsluze, záruční list, (pokud to povaha věci - zboží vyžaduje) a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání s výrobkem. Rovněž bude předána faktura s náležitostmi daňového dokladu.

V případě nepřítomnosti zanechá dopravce vzkaz a telefonní číslo, kde se lze domluvit na dodání. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

VLASTNICKÉ PRÁVO

Vlastnické právo vztahující se k objednanému zboží, přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny, popřípadě v době, kdy převezme zboží od Prodávajícího, resp. od zvoleného dopravce.

Více v Reklamačním řádu.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující má povinnost doručené zboží překontrolovat, zejména neporušenost obalu, popřípadě zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat "Zápis o poškození" s doručovatelem.

Pokud zjistí Kupující poškození zboží až po převzetí a rozbalení zásilky, je Kupující povinen neprodleně (v den doručení) kontaktovat Prodávajícího na e-mailu: black-carp@seznam.cz

Pokud tak neučiní, ztrácí právo na uplatnění případné reklamace.

Zasílání zboží do zahraničí

Zboží dodáváme i do zahraničí. Aktuálně používáme jeden způsob dopravy zásilky do okolních zemí (Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko).

V případě Slovenské republiky je možnost zvolit i platbu v Eurech na dobírku.

Objednávku do zahraničí je nezbytné hradit bezhotovostně, tedy dobírkou při převzetí.

Informace pro platební styk:

Platba převodem v jiné měně - EURO (€) (podmínkou je výběr této varianty v pokladně)

 • DPD přepravce - zásilky do okolních zemí (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko) přepravní služba dodává zboží pouze během pracovních dnů, (tj. mimo sobot, nedělí a během státních svátků). Cena dopravného 7,-Euro .

 

 • Při objednávce nad 100,-Euro doprava ZDARMA !!!